Κανονισμός Αναβάσεων

Ορεινές δραστηριότητες

Οι ορεινές δραστηριότητες περιγράφονται  ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό τμήματος ορειβασίας του ΣΧΟΒ:

Εσωτερικός κανονισμός τμήματος ορειβασίας

Α. Γενικές δραστηριότητες τμήματος ορειβασίας

Στο τμήμα ορειβασίας ανήκουν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία με ή χωρίς τη χρήση ειδικών – τεχνικών μέσων και εξοπλισμού.

Β. Ορισμοί

Β-1. Προγραμματισμένη δραστηριότητα:
Είναι η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί επίσημα από το τμήμα ορειβασίας και στην οποία αναφέρονται τα βασικά και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της. Ειδικότερα:
– η θέση
– η υψομετρική διαφορά (ΥΔ)
– οι συνολικές ώρες πορείας (ΩΠ) (πάντα κατά προσέγγιση)
– ο βαθμός δυσκολίας (ΒΔ)
Σχετικά με τη διοργάνωση αυτή θα πρέπει να τηρείται επίσημη λίστα συμμετοχής στην γραμματεία του συλλόγου και να έχει αναρτηθεί σε ένα τουλάχιστον μέσο ενημέρωσης που ανήκει στον σύλλογο.

Β-2. Απλή πεζοπορία:
Αποτελεί την πιο απλή μορφή δραστηριότητας διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον αρκεί το έδαφος να είναι σε γενικές γραμμές ομαλό χωρίς απότομες υψομετρικές εναλλαγές και εξάρσεις και υπό καιρικές συνθήκες βάσει των οποίων δεν θα διαμορφώνονται δυσκολίες βατότητας. Σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία των συμμετεχόντων δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε (πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του αρχηγού), αρκεί να έχει στοιχειωδώς καλή φυσική κατάσταση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

Β-3. Ορεινή πεζοπορία:
Αφορά πεζοπορική διαδρομή διαρκείας άνω των τεσσάρων (4) ωρών η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ορεινό περιβάλλον (σε υψόμετρο δηλαδή που υπερβαίνει τα 500 μ).
Η ομαλότητα του εδάφους δεν αποτελεί σχετικό κριτήριο και πραγματοποιείται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξαιρουμένων των συνθηκών που πιθανόν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κάποιων ή όλων των συμμετεχόντων).
Για την ορεινή πεζοπορία υφίσταται ειδική διαβάθμιση δυσκολίας και απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλο εξοπλισμό και εξοικείωση στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Β-4. Ανάβαση βαθμού δυσκολίας Α’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 0 μέχρι 800 μέτρα.
2. έδαφος: μονοπάτια καλής βατότητας ή ομαλές πλαγιές.
3. διάρκεια: μέχρι και πέντε (5) ώρες.
4. καιρικές συνθήκες: ομαλές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμορφώνουν καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση επηρεάζει τα ως άνω κριτήρια.

Β-5. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Β’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 801 μέχρι 1.200 μέτρα.
2. έδαφος: εντός ή εκτός μονοπατιού, με ή χωρίς δυσκολίες βατότητας
3. διάρκεια: άνω των πέντε (5) και έως οκτώ (8) ώρες
4. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».
5. εξοπλισμός: δεν απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ)

Σημείωση: απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-6. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Γ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1α. υψομετρική διαφορά: από 1.201 και άνω.
1β. ανεξαρτήτως υψομετρικής διαφοράς, ως ανάβαση Γ’ βαθμού δυσκολίας αξιολογείται και η απαιτητική χειμερινή ανάβαση
2. έδαφος: δυσχέρειες βατότητας ή και τεχνικά περάσματα χαμηλού βαθμού δυσκολίας (σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα διαβάθμισης).
3. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού και κυρίως στην χρήση χειμερινού εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός για ορειβατικό σκι κ.λ.π.).
4. διάρκεια: άνω των οκτώ (8) ωρών
5. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».

Σημείωση: απαιτείται εξαιρετική φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-7. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Δ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις, κυρίως στην χρήση κραμπόν και πιολέ και εν γένει ορειβατικού ή και χειμερινού εξοπλισμού κατά περίπτωση.
2. εμπειρία: πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις αναρρίχησης.
3. έδαφος: ανεξαρτήτως εδάφους ή κατάστασης εδάφους.
4. υψομετρική διαφορά: αδιάφορο

Σημείωση: ανάβαση με αμιγώς αναρριχητικά σημεία.

Β-8. Διάσχιση:
Είναι το είδος της δραστηριότητας που η αφετηρία είναι διαφορετική από τον τερματισμό. Κατά κανόνα απαιτεί αυτογνωσία σε σχέση με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων διότι από κάποια χρονική στιγμή και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην αφετηρία.
Σε περίπτωση που δεν ανήκει στη απλή πεζοπορία (περίπτωση Β2), προσδίδει επιπλέον βαθμό δυσκολίας (πέραν των βασικών κριτηρίων).
Οι διάρκεια – ώρες πορείας υπολογίζονται χωρίς στάσεις – διακοπές και έχουν υπολογισθεί για επίπεδο ορειβάτη – πεζοπόρου μέσων ικανοτήτων.

 

Β-9. Επιπλέον βαθμός δυσκολίας (+):
Σε περίπτωση που η διαδρομή, πέραν των ανωτέρω βασικών κριτηρίων, χαρακτηρίζεται από σύντομα δύσκολα περάσματα ή και μεγάλες κλίσεις εδάφους, στη βαθμολογία σημειώνεται το σύμβολο «+».

Β-10. Καιρικές συνθήκες:
Οι κατηγορίες για τις καιρικές συνθήκες είναι οι εξής:
α) δύσκολες καιρικές συνθήκες (γίνεται σχετική σημείωση δίπλα στον βαθμό δυσκολίας με το σύμβολο «!»): είναι οι καιρικές συνθήκες που χωρίς ειδικό εξοπλισμό (κατά περίπτωση), μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας.
β) επικίνδυνες καιρικές συνθήκες: είναι οι καιρικές συνθήκες που ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα ή παρεχόμενο εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση αποτρέπεται κάθε μορφής δραστηριότητα – πεζοπορία – ανάβαση – διάσχιση.

Γ. Συμμετέχοντες:

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος μέλη του Σ.Χ.Ο. Βέροιας αλλά και μέλη άλλων αναγνωρισμένων από την ΕΟΟΑ συλλόγων, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει προηγούμενη γνώση του παρόντος κανονισμού και τον έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι και μόνο από την αυτόβουλη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός (και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού), τεκμαίρεται ότι έκαστος των συμμετεχόντων έχει λάβει προηγούμενη γνώση αυτού καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό του.
Οι συμμετέχοντες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που απαιτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς και τις τυχόν απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και, πλέον του υποχρεωτικού τον ειδικό εξοπλισμό εφ’ όσον απαιτείται.
Οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές του αρχηγού, να μην απομακρύνονται από την ομάδα και γενικά να μην κάνουν ενέργειες που πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους.

Δ. Αρχηγός ανάβασης – αποστολής:

Οφείλει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, να είναι γνώστης της διαδρομής που επιλέγει ή και κατά περίπτωση να συνεργάζεται με άτομα που έχουν ιδιαίτερη γνώση της περιοχής, προς τον σκοπό της ομαλής εξέλιξης της δραστηριότητας, της αντιμετώπιση τυχόν ιδιαιτεροτήτων της διαδρομής, αλλά και την ασφαλή πορεία και έκβαση αυτής.
Έχει την υποχρέωση να συντάσσει περιγραφή με τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της, όπως επίσης να αναγράφει αναλυτικά και τον εξοπλισμό που απαιτείται. Την έγγραφη αυτή περιγραφή οφείλει να καταθέτει στην γραμματεία του συλλόγου το συντομότερο δυνατόν, καθ’ όσον βάσει αυτής θα δοθούν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ενδεικτικά τα βασικά στοιχεία αυτής είναι: ονομασία βουνού και ύψος, αφετηρία ανάβασης, υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας, ώρες πορείας, σύντομη περιγραφή της διαδρομής και αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τοπικές δυσκολίες που πρέπει να προσεχθούν, ειδικός εξοπλισμός κ.α.
Ορίζει κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τους βοηθούς της συγκεκριμένης δραστηριότητας και με γνώμονα βέβαια την αρτιότερη οργάνωση. Οι ορισθέντες κατά τα ανωτέρω βοηθοί δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταλείψουν απροειδοποίητα και χωρίς σοβαρό λόγο την δραστηριότητα.
Έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον που με βάσιμα στοιχεία πιστεύει ότι δεν πληροί τις ελάχιστες ή βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συνθήκες της συγκεκριμένης προγραμματισμένης δραστηριότητας και μπορεί να θέσει σε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμα και σε κίνδυνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους.
Συντάσσει και υπογράφει το φύλλο παρατηρήσεων – υποδείξεων στο οποίο εκτός των άλλων οφείλει να αναφέρει και τους συμμετέχοντες που με απερίσκεπτες ενέργειες δημιούργησαν προβλήματα πάσης φύσεως. Κατόπιν των παρατηρήσεων – υποδείξεων που αναγράφονται ενυπόγραφο φύλλο, ο έφορος ορειβασίας υποχρεούται να επικοινωνήσει μαζί τους για διευκρινίσεις και συστάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος ή στις περιπτώσεις που ο έφορος ήταν αρχηγός στην συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε τον αντικαθιστά ο πρόεδρος του συλλόγου, προς τον σκοπό αυτόν.

 

Ε. Μέριμνα – υποχρεώσεις συλλόγου & γραμματείας:

Ο σύλλογος, πέρα από τις σχολές που διοργανώνει, οφείλει να φροντίζει για την όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του με διαλέξεις, εξειδικευμένες ομιλίες κ.λ.π. πάνω σε θέματα που αφορούν το τμήμα.
Παρέχει τον εξοπλισμό που απαιτείται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και ο οποίος θα καθορίζεται κάθε φορά από τον αρχηγό.
Μεριμνά, όταν αυτό απαιτείται, για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών του τμήματος και γενικά των συμμετεχόντων σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, έναντι κινδύνων που απορρέουν από αυτή.
Η γραμματεία του συλλόγου, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της λίστας συμμετεχόντων στις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Επίσης μεριμνά για την πληρότητα και τον έλεγχο των δηλώσεων συμμετοχής, αλλά και των ταμειακών ή άλλων εκκρεμοτήτων, σχετικών με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων κ.λ.π.
Τέλος φροντίζει για την ανάρτηση του παρόντος κανονισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ή και την παράδοση αυτού σε κάθε ενδιαφερόμενο ή συμμετέχοντα κατ’ απαίτησή αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συντονιστές και οι αρχηγοί της ανάβασης είναι εθελοντές, δεν είναι αμειβόμενοι και δεν κερδίζουν από τις εξορμήσεις. Ο ΣΧΟΒ δεν είναι τουριστικό γραφείο, αλλά ορειβατικός σύλλογος και ως εκ τούτου αποτελεί βασική προτεραιότητα η τήρηση του ορειβατικού προγράμματος με τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας. Οι συντονιστές και οι αρχηγοί της ανάβασης έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν τη δραστηριότητα εφόσον παραβιαστούν οι κανόνες ασφαλείας. Σε κάθε ορεινή δραστηριότητα θεωρείται δεδομένη η αποδοχή από τον κάθε συμμετέχοντα της ατομικής ευθύνης και του ρίσκου που εμπεριέχει αυτή. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες στις δράσεις του Συλλόγου έχουν μελετήσει τον κανονισμό του ΣΧΟΒ και τον αποδέχονται πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.

Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι ορειβατικοί σύλλογοι βάσει της A.N 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υποχρεούνται να διοργανώνουν αναβάσεις/εξορμήσεις και εκπαιδεύσεις μόνο για τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου να εγγράφονται μέλη.

ΣΤ. Εξοπλισμός:

Τα τελευταία χρόνια, η ευρύτατη διάδοση των αθλημάτων βουνού οδήγησε στη δημιουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού, ρουχισμού και υπόδησης. Η πληθώρα των υλικών και συχνά οι αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις προκαλούν σύγχυση και ορισμένες φορές οδηγούν σε λανθασμένες επιλογές υλικών με δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση.

Η καλύτερη προσέγγιση ενός αρχαρίου είναι η συζήτηση με κάποιον πιο έμπειρο ορειβάτη και η σταδιακή απόκτηση εξοπλισμού. Με την εμπειρία και το χρόνο συμμετοχής θα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ατομικές ανάγκες υλικών για κάθε εποχή του χρόνου.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για κάθε εξόρμηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

 

 • Καιρικές συνθήκες/πρόγνωση καιρού. Κάθε βουνό έχει το δικό του μικροκλίμα και συχνά σε μεγάλο υψόμετρο οι καιρικές συνθήκες είναι ευμετάβλητες.
 • Χρονική διάρκεια. Απαραίτητη η χρονική οριοθέτηση της διαδρομής για τον προσδιορισμό ποσότητας νερού και τροφίμων αλλά και για τις σωματικές αντοχές των συμμετεχόντων.
 • Το ανάγλυφο της διαδρομής (η σηματοδότηση των μονοπατιών, η υψομετρική διαφορά, οι ιδιαιτερότητες του εδάφους)
 • Ορειβατική ομάδα (εαν θα ειναι με συντροφιά ή με οργανωμένο σύλλογο). Και προσοχή: στο βουνό ΠΟΤΕ μόνος και ΠΟΤΕ δεν απομακρυνόμαστε για κανένα λόγο απο την πεζοπορική ομάδα
 • Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οπωσδήποτε, εκτός από τον απαραίτητο ρουχισμό, εξοπλισμό για την ατομική του ασφάλεια.
 • Οπωσδήποτε μια δεύτερη αλλαξιά ρούχα στο αυτοκίνητο (παντελόνι, εσώρουχα, μπλούζα, κάλτσες) και παπούτσια για την επιστροφή.

 

Ημερήσιες εξορμήσεις

Θερινοί μήνες

Τα βασικότερα σημεία του εξοπλισμού είναι τα παπούτσια και το σακίδιο, τα οποία  πρέπει να επιλεγούν από εξειδικευμένα καταστήματα με βάση τον σωματότυπο του καθενός.

 • Ορειβατικά υποδήματα, μποτάκια ή χαμηλά, εύκαμπτα και κατά προτίμηση αδιάβροχα (όχι αθλητικά παπούτσια). Συνήθως επιλέγονται μισό ή ένα νούμερο μεγαλύτερο από τα καθημερινα παπούτσια.
 • Σακίδιο χωρητικότητας 20-28 λίτρων με διπλό δέσιμο (στήθος/λεκάνη). Είτε κινούμαστε στους θερινούς, είτε στους χειμερινούς μήνες προσπαθούμε να έχουμε σακίδιο χωρις μεγάλο βάρος χωρίς να προεξέχουν αντικείμενα ή ιμάντες που δυσχεραίνουν την κίνηση.
 • Ελαφρύς ρουχισμός με υφάσματα που έχουν μικρό βάρος, στεγνώνουν γρήγορα και παρέχουν αντηλιακή προστασία (UV). Κατά προτίμηση στους θερινούς μήνες χρησιμοποιούνται τεχνικά συνθετικά υφάσματα. Τα βαμβακερά ρούχα πρέπει να αποφευγονται γιατί συγκρατούν την υγρασία και δεν παρέχουν θερμομόνωση.
 • Τρόφιμα πλούσια σε ενέργεια (φρούτα, ξηροί καρποί, σοκολάτα, μπάρες δημητριακών κλπ).
 • Νερό, τουλάχιστο 1-1.5 λίτρα (η ποσότητα ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και με το αν υπάρχει νερό ή καταφύγιο στη διαδρομή)
 • Αντηλιακή προστασία (καπέλο με UV προστασία, αντηλιακό, γυαλιά ηλίου)
 • Μπαστούνια ορειβασίας
 • Αδιάβροχο μπουφάν (μεμβράνη) ή αδιάβροχο τύπου πόντσο (υπάρχουν και μίας χρήσεως).
 • Μαντήλι τύπου Buff (ευέλικτο μαντήλι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάλυμμα κεφαλής έως επίδεσμος)
 • Χαρτομάντιλα/ χαρτί υγείας
 • Σφυρίχτρα
 • Σουγιάς/ πολυεργαλείο
 • Φαρμακείο που απαραίτητα θα περιέχει αλουμινοκουβέρτα
 • Αδιάβροχες σακούλες ή dry bags διαφόρων μεγεθών για την προστασία ευπαθών υλικών (κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή, φακός, μπαταρίες). Οι σακούλες χρειάζονται επίσης για τη μεταφορά προσωπικών απορριμάτων.
 • Εντομοαπωθητικό
 • Φακός κεφαλής ή απλός (με επιπλέον μπαταρίες)
 • Εφεδρικά ρούχα (φλις, ισοθερμικά εσώρουχα, δεύτερο ζευγάρι κάλτσες) ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
 • Προαιρετικά χάρτης διαδρομής, πυξίδα, φορητό GPS, κιάλια, ασύρματος

Οπωσδήποτε μια δεύτερη αλλαξιά ρούχααντελόνι, εσώρουχα, μπλούζα, κάλτσες) και παπούτσια για την επιστροφή

 

Χειμερινοί μήνες

 • Ρουχισμός με αντιανεμικά και υδροαπωθητικά/ αδιάβροχα υφάσματα. Συνήθως φοριούνται με το σύστημα στρωμάτων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η πιο συνηθισμένη λογική των στρωμάτων είναι: ισοθερμικό εσώρουχο (θερμοεσώρουχο) από τεχνικό ύφασμα ή μαλλί (όχι βαμβακερά), ενδιάμεσο στρώμα (κυρίως τύπου φλις) και εξωτερικό στρώμα (shell) από αντιανεμικό υλικό (Gore-Tex, eVent, Neoshell, Fabric κα)
 • Αδιάβροχα ορειβατικά μποτάκια ημιάκαμπτα ή άκαμπτα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της διαδρομής
 • Μακριές κάλτσες (συνθετικό υλικό ή μαλλί) με επαρκή προστασία από το κρύο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες συνιστάται ένα ζευγάρι λεπτές συνθετικές κάλτσες και από επάνω, δευτερο ζευγάρι από συνθετικό υλικό ή μαλλί. Καλό είναι να υπάρχει στο σακίδιο και ένα εφεδρικό ζευγάρι κάλτσες.
 • Μπαστούνια ορειβασίας
 • Γκέτες αδιάβροχες έως το γόνατο
 • Σακίδιο χωρητικότητας 28-40 λίτρων κατά προτίμηση με διπλό δέσιμο (στήθος/λεκάνη) και με αδιάβροχο κάλυμμα
 • Μαντήλια τύπου Buff, σκούφος ή κάλυμμα κεφαλής τύπου balaclava
 • Αδιάβροχο/αντιανεμικό μπουφάν (μεμβράνη)
 • Αδιάβροχο μιας χρήσης τύπου πόντσο
 • Μπουφάν τύπου soft-shell, ή πούπουλο (βέστα) ή από συνθετική γέμιση (primaloft, thermoball)
 • Γάντια αδιάβροχα με επένδυση (δύο ζευγάρια)
 • Λεπτά γάντια
 • Εφεδρικά ρούχα (φλις, θερμοεσώρουχα), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
 • Τρόφιμα πλούσια σε ενέργεια (φρούτα, ξηροί καρποί, σοκολάτα, μπάρες δημητριακών κλπ) ανάλογα με τις ώρες πορείας
 • Φακός κεφαλής (κατά προτίμηση αδιάβροχος) με επιπλέον μπαταρίες
 • Φαρμακείο που απαραίτητα θα περιλαμβάνει αλουμινοκουβέρτα, σπίρτα θυέλλης ή αναπτήρα
 • Bivi sac (σάκος χειμερινής επιβίωσης εκτάκτου ανάγκης)
 • Σφυρίχτρα
 • Σουγιάς / πολυεργαλείο
 • Αντηλιακή προστασία (καπέλο με UV προστασία, αντηλιακό, γυαλιά ηλίου)
 • Αδιάβροχες σακούλες διαφόρων μεγεθών για τυχόν απορρίμματα
 • Νερό ή νερό με προσθήκη ηλεκτρολυτών, τουλάχιστο 1-1.5 λίτρα (η ποσότητα ποικίλει ανάλογα με το αν υπάρχει νερό ή καταφύγιο στη διαδρομή). Επίσης είναι καλό να υπάρχει θερμός με ζεστό ρόφημα (συνταγή για ισοτονικό)
 • Χαρτομάντιλα/ χαρτί υγείας
 • Προαιρετικά χάρτης διαδρομής, πυξίδα, φορητό GPS, κιάλια, ασύρματος
 • Επίσης προαιρετικά (ανάλογα με την εμπειρία και τις απαιτήσεις της χειμερινής διαδρομής) κράνος, κραμπόν, πιολέ  και μποντριέ (link εικόνες)

Οπωσδήποτε μια δεύτερη αλλαξιά ρούχααντελόνι, εσώρουχα, μπλούζα) και παπούτσια για την επιστροφή

 

Εξορμήσεις με διανυκτέρευση

O βασικός εξοπλισμός διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή του χρόνου και το που θα γίνει η διανυκτέρευση (ύπαιθρος, χιόνι, καταφύγιο) σε σχέση με το μέγεθος του σακιδίου και την ποσότητα ρούχων, τροφίμων και νερού.

Επιπλέον εξοπλισμός

 • Σακίδιο 50-60 λίτρων
 • Σκηνή
 • Υπνόσακος
 • Υπόστρωμα
 • Είδη προσωπικής υγιεινής
 • Οργανωμένο φαρμακείο με δισκία απολύμανσης νερού
 • Bivi sac (σάκος χειμερινής επιβίωσης εκτάκτου ανάγκης)
 • Διάφορα μαγειρικά σκεύη

 

Στη διάρκεια μιας πεζοπορικής/ορειβατικής διαδρομής:

Η πεζοπορία δεν ειναι δραστηριότητα στην οποία επιβραβεύεται αυτός που θα φτάσει πρώτος στον προορισμό. O εγωισμός και o ατομισμός δεν έχουν θέση στις ορεινές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες επιβάλεται για λόγους ασφάλειας και ήθους να λειτουργούν ομαδικά. Σκοπός είναι να καταφέρει όλη η ομάδα να ολοκληρώσει με ασφάλεια την επιλεγμένη διαδρομή στο χρονικό όριο που έχει προκαθοριστεί. Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή και συνήθως είναι μπροστά από την ομάδα ελεγχοντας την ασφάλεια του πεδίου. Στο τέλος της ομάδας υπάρχει έμπειρο μέλος του Συλλόγου που έχει οριστεί από τον αρχηγό, ο οποίος δεν αφήνει κανέναν πίσω του. Συνήθως η ενδοεπικοινωνία μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου γίνεται με ασύρματο VHF.

Η ομάδα κινείται με βάση το ρυθμό του πιο αργού/αδύνατου μέλους με σκοπό την αποφυγή ασκοπων διακοπών και διατήρησης της ενότητας της ομάδας. Τα πιο ισχυρά και παλαιότερα μέλη θα πρέπει να βοηθούν και να συμβουλεύουν τα νεότερα. Μην ξεχνάμε ότι καθετί που δίδαξε ένας παλαιότερος με την εμπειρία του στο βουνό σε εμάς, θα πρέπει να διδαχθεί στα νεότερα μέλη.

Η προσοχή πρέπει να είναι τεταμένη σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να μην αποσπάται η προσοχή από το χαραγμένο μονοπάτι. Η συχνότερη αιτία ατυχημάτων στο βουνό είναι η έλλειψη προσοχής κατά τη βάδιση, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την άσκοπη και επιπόλαιη χρήση του κινητού.  Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την επιλογή του σημείου που θα πατήσουμε. Μεγάλα βήματα σε βρεγμένο ασταθές υπόστρωμα ενέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Βοήθεια και σταθερότητα παρέχει στη βάδιση η ορθή κατανομή του βάρους και η χρήση πεζοπορικών μπαστουνιών (μπατον).

Στη διάρκεια της πορείας πρέπει να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των μελών της ομάδας: πάντα πρέπει να βλέπουμε τον προπορευόμενο διασφαλίζοντας την ενότητα της ομάδας. Σε σημεία που υπάρχουν διασταυρώσεις ή δευτερεύοντα μονοπάτια πρέπει να φροντίσουμε να ακολουθούν όλοι τη σωστή διαδρομή ή να αφήνουμε προκαθορισμένα χαρακτηριστικά σημάδια (πέτρες, χάραγμα το ξηρό έδαφος κλπ.).

Το βουνό διδάσκει την ευγένεια, τον αλτρουϊσμό και την θετική προαίρεση στον συνοδοιπόρο μας. Σεβόμαστε τις ιδιαίτερότητες και την προσωπικότητα των ατόμων της ομάδας, όπως σεβόμαστε και φροντίζουμε το φυσικό περιβαλλον που μας φιλοξενεί.

Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για το σύνολο των μελών του Σ.Χ.Ο. Βέροιας, τα οποία συμμετέχουν αυτόβουλα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία. Το Δ.Σ. του Σ.Χ.Ο. Βέροιας δύναται να μορφοποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να τηρούνται τα εκάστοτε θεσμικά πλαίσια, οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών και να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο ο σκοπός και η αιτία του παρόντος.