ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Του αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ»

 

 

(ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2725/1999, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4603/2019, 4639/2019, 4726/2020, 4787/2021 ΚΑΙ 4722/2022)

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια Ν. Ημαθίας, ιδρύθηκε το έτος 1953, δυνάμει της με αριθμό 62/1954 απόφασης του Ενιαίου Πρωτοδικείου Βέροιας και καταχωρήθηκε στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας με αύξοντα αριθμό 5/2.04.1954. Έκτοτε, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού, με αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Βέροιας και πιο συγκεκριμένα, με την με αριθμ. 191/1978 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (αριθμός καταχώρησης 424/1979), με την με αριθμ. 5/1986 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (δεν καταχωρήθηκε), τη με αριθμ. 58/ΕΜ/2000 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (αριθμός καταχώρησης 492/21.06.2000), τη με αριθμ. 221/ΕΜ/2002 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (αριθμός καταχώρησης 37/6.11.2022) και τέλος με τη με αριθμ. 17/22.09.2014 διάταξη Ειρηνοδικείου Βέροιας (αριθμός καταχώρησης 27/14.10.2014).

 

 

Σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου 2022, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό, τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, προβαίνει σε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Καταστατικού αυτού, χωρίς να απομακρύνεται από τον αρχικό του σκοπό, παρά μόνο για να γίνεται απλούστερα κατανοητό και να έχει πληρέστερη εναρμόνιση των θεμάτων του με την σύγχρονη νομοθεσία.

Ακολουθεί το κείμενο του Καταστατικού, τροποποιημένο – συμπληρωμένο και κωδικοποιημένο:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

 

 

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

Το σωματείο ιδρύθηκε το έτος 1953 στη Βέροια, με την ονομασία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Βέροιας», εν συνεχεία μετονομάστηκε και λειτουργεί ως και σήμερα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ». Στο σωματείο ανήκει όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετονομαζόμενου σωματείου. Το σωματείο είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.Χ.Α.), καθώς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) ενώ δύναται να ενταχθεί στο μέλλον και σε άλλη Ομοσπονδία.

 

Έδρα του συλλόγου είναι η Βέροια Ημαθίας.

 

 

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται, η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών Χιονοδρομίας, Καλλιτεχνικής και Αθλητικής Παγοδρομίας και των συναφών Ολυμπιακών Χειμερινών Αθλημάτων και του στίβου, η καλλιέργεια, η διάδοση και η ανάπτυξη όλων των μορφών της Ορειβασίας, η φροντίδα της αναπτύξεως των ανωτέρω στην περιοχή του καθώς και προστασία του Ελληνικού Ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν, η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δεξιοτήτων των αθλούμενων μελών του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες καθώς και η ψυχαγωγία μέσω της άσκησης, η βελτίωση και διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης. Το Σωματείο διατηρεί και τμήματα αγωνιστικής χιονοδρομίας ενώ δύναται να ιδρύει και άλλα τμήματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυτό χωρίς τροποποίηση του παρόντος.

 

 

 

 

Άρθρο 3ο

Μέσα

Η πραγματοποίηση του σκοπού μπορεί να επιδιωχθεί από το Σωματείο με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι ενδεικτικά

 1. Οργανώνει με την επιμέλεια και φροντίδα της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας αγώνες Χιονοδρομίας, συμμετέχει στα Ομοσπονδιακά, Περιφερειακά ή άλλα επίσημα προγράμματα αγώνων, δημιουργεί Κέντρα Σχολών για την βελτίωση της Τεχνικής των μελών του στην αγωνιστική Χιονοδρομία και τα λοιπά Αθλήματα.
 2. Οργανώνει τμήματα άσκησης και άθλησης.
 3. Δημιουργεί σχολές και για την επιμόρφωση στελεχών διεξαγωγής αγώνων Χιονοδρομίας.
 4. Οργανώνει με την επιμέλεια και την φροντίδα της Επιτροπής Ορειβατικής Δραστηριότητας, αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε Ελληνικά και ξένα βουνά.
 5. Οργανώνει, συγκροτεί και διατηρεί σε συνεχή ετοιμότητα ομάδα Ορειβατών για την διάσωση και παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντας Ορειβάτες.
 6. Δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους Ορεινών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία τους, όπως καταφύγια, πίστες χιονοδρομιών, πίστες παγοδρομίων, κλπ.
 7. Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει συμπαράσταση και βοήθεια για την κατάρτιση μελετών Ορθολογιστικής Οργανώσεως του Ορεινού χώρου για την εκτέλεση από τις δημόσιες αρχές και ιδιώτες έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφόσον δε θίγουν το φυσικό περιβάλλον, για την διατήρηση του οποίου μεριμνά συνεχώς δια παντός πρόσφορου μέσου.
 8. Συμβάλλει με κάθε τρόπο στην γνωριμία του Ελληνικού Ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό με την μελέτη και περιγραφή των μορφών του, της χλωρίδας και της πανίδας του.
 9. Εκδίδει έντυπα, πληροφοριακό υλικό και δημοσιεύσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικώς και μόνον τους σκοπούς του.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 4ο

Μέλη

 • Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και επιδίδονται στη Χιονοδρομία, στα Χειμερινά Αθλήματα γενικώς, στην Ορειβασία και τα λοιπά Αθλήματα Στίβου, επιθυμούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς του σωματείου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τάζει ο νόμος. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος, ενώ ελάχιστος αριθμός μελών είναι τα 20 μέλη.
 • Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
 • Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 • Άπαντα τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής με την αίτηση εγγραφής τους και της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση του το Δ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστημα, δύναται να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων ή άλλων κατηγοριών, προσώπων που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των, καθώς επίσης και προκειμένου περί συζύγων μελών όλων των κατηγοριών. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου στον ταμία την ετήσια συνδρομή των. Το Δ.Σ. δεν υποχρεούται να αναθέτει την είσπραξη των συνδρομών σε υπάλληλο ή άλλο πρόσωπο, ούτε να υπενθυμίζει στα μέλη την ανάγκη καταβολής της συνδρομής, δοθέντος ότι η καταβολή αυτή αποτελεί υποχρέωση τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
 • Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου, να καταβάλλουν έγκαιρα τη συνδρομή τους, να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις (εφόσον το δικαιούνται) και να τηρούν τους όρους του Καταστατικού του σωματείου. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του σωματείου και κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα αυτοπροσώπως, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το ταμείο υποχρεώσεις τους. Τα Μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
 • Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα Μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Επίτιμα ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκόμενων από τον Σύλλογο σκοπών ή την γενικότερη προαγωγή της Χιονοδρομίας, της Ορειβασίας και των Χειμερινών Αθλημάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Α. Δε μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του σωματείου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου Ν. 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 

Β. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

 

Γ. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

 

Δ. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

 

Ε. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

 

ΣΤ. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

 

Ζ.         α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 • Τα μέλη διαγράφονται

 

α) όταν καθυστερούν την συνδρομή του προηγούμενου σωματειακού έτους και δεν την κατέβαλλαν έως την Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους. Η διαγραφή τους λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως ενώ έχουν δικαίωμα επανεγγραφής. Σε περίπτωση επανεγγραφής τους, για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ως χρόνος εγγραφής λογίζεται αυτός της πρώτης εγγραφής.

 

β) για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

 

γ) μετά από αίτηση τους. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 

δ) εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο.

 

Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο των πρωτοδικών μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.

 

 

 

Άρθρο 5ο

Υπηρεσίες – Συμμετοχή σε αγώνες

 • Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών όχι όμως και για τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων. Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
 • Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης στο σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκριση της. Το σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
 • Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
 • Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

 

 

 

Άρθρο 6ο

Πόροι

Πόροι του Συλλόγου είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 • Το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής μέλους που καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής του και το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ.
 • Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή την διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.
 • Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις, εκδηλώσεις και εορτές του σωματείου.
 • Τα έσοδα τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

Το ύψος των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων συνδρομών των μελών αποφασίζεται από το Δ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 7ο

Περιουσία

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

 

Άρθρο 8ο

Βιβλία

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Α. Μητρώο μελών

Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων

Δ. Εσόδων-Εξόδων

Ε. Περιουσιακών στοιχείων

ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από την οικεία Περιφέρεια ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας (Τ.Ε.Χ.), δ) η Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.) και ε) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

 

 

Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση

 • Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και ειδικότερα εντός του πρώτου εξαμήνου και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, και γίνεται η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. ενώ αποφασίζεται ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 • Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 2725/1999. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μια μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όσα μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο, έως και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
 • Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλληση του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτηση του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν συμμετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) συν 1, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε διενεργείται επαναληπτική σύνοδος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική αυτή σύνοδο, θεωρείται δεδομένη η απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, αποφασίζει δε εγκαίρως για τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από πρόεδρο και γραμματέα που εκλέγονται χωριστά με ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας. Ειδικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει το προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 • Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά ενήμερων μελών, όπως π.χ. η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο γίνεται μόνο για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, προσωπικά ζητήματα και διαγραφή μέλους Συλλόγου.

 

 

 

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής:

 1. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού με παρουσία του ½ συν 1 των ταμειακά ενήμερων μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.
 6. Αποφασίζει τη διαγραφή μελών του.
 7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 8. Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους του Δ.Σ. ή τη διάλυση του Σωματείου με την παρουσία των 2/3 των ταμειακά ενήμερων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

 

 

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 • Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και η θητεία του είναι τρία (3) έτη.
 • Το εκλεγμένο Δ.Σ., σε διάστημα δέκα ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος προέδρου συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πρώτος πλειοψηφίσας σύμβουλος.
 • Σε περίπτωση μη δικαιολογημένης ανταπόκρισης των εκλεγμένων μελών σε πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος προέδρου ή συμβούλου, για συγκρότηση σε σώμα τρεις φορές, αυτοί αποκλείονται από το Δ.Σ. και καλούνται οι αναπληρωματικοί τους.
 • Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότηση του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με διεξαγωγή αρχαιρεσιών εντός δύο μηνών από την κένωση της θέσης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδώσει, αμέσως στο νέο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τη σφραγίδα και οτιδήποτε ανήκει στην περιουσία του σωματείου. Η παράδοση αυτή γίνεται με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης και υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.
 • Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά μία φορά ανά δύο μήνες και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτηση τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών), που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες-μέλη του Δ.Σ.
 • Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάσταση του.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο, δημιουργηθούν κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος) εκτός της θέσης του προέδρου, τότε καλούνται να καταλάβουν τις κενές θέσεις τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους. Αν όμως, τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από τέσσερα (4) και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά, τότε μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο, συγκαλείται γενική συνέλευση η οποία θα εκλέξει νέα διοίκηση.
 • Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα τους, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.
 • Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 • Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για πρόσφορο οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

 

 

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Προέδρου

Καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τα εξής:

 1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ. όταν ο νόμος το απαιτεί.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί μα τον Γεν. Γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 3. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου.
 4. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.
 5. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

 

 

 

Άρθρο 14ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Αναπληροί τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του.

 

 

 

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα εξής:

 1. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις του.
 2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
 3. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο, διευθύνει τη γραμματεία, διεξάγει την αλληλογραφία και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

 

 

 

Άρθρο 16ο

Καθήκοντα Ταμία

Καθήκοντα του Ταμία είναι τα εξής:

 1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
 2. Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00€). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ.
 5. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην τράπεζα κάθε ποσό άνω των τριακοσίων ευρώ (300,00€) σε λογαριασμό του Συλλόγου.

 

 

 

Άρθρο 17ο

Καθήκοντα Μέλους/Εφόρου

Τα καθήκοντα του Εφόρου είναι τα εξής:

 1. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά το τμήμα.
 2. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις αθλητικές εκδηλώσεις του τμήματος.
 3. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την αγωνιστική πορεία του τμήματος αλλά και για κάθε πρόβλημα του.
 4. Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη σωστή λειτουργία του τμήματος και προάγει την αθλητική και κοινωνική του δραστηριότητα.
 5. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των υλικών.

 

 

 

Άρθρο 18ο

Προπονητής

 1. Οι προπονητές προσλαμβάνονται και απολύονται με απόφαση του Δ.Σ. Οι προπονητές συνεργάζονται μεταξύ τους και υπόκεινται σε προπονητική ιεραρχία. Οι προπονητές ελέγχονται για τις δραστηριότητες τους από τον έφορο και το Δ.Σ. και στόχο πάντοτε έχουν να δημιουργήσουν αθλητές με επιδόσεις αλλά και αθλητές με συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αγάπη για τον συναθλητή τους και τέλος πάντων αθλητές που το ήθος και η ευγενική άμιλλα είναι βασική τους προτεραιότητα. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
 2. Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν.

Α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.

Β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών.

Γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης Προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων.

Δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμη τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 1. Κάθε Προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το σωματείο με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

 

 

 

Άρθρο 19ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της ταυτίζεται με το Δ.Σ. και είναι τριετής. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ. Μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και η Γ.Σ. αποφασίζει. Συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το έτος.

 

 

 

Άρθρο 20ο

Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.)

Α) Το Δ.Σ. του Συλλόγου ορίζει τέσσερα (4) μέλη της τεχνικής επιτροπής (Τ.Ε.Ο.), ύστερα από εξέταση των υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της.

Β) Αποστολή της Τ.Ε.Ο. είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ήτοι όλων των μορφών της Ορειβασίας (Ορειβασία ψηλού βουνού, Αναρρίχηση, Ορειβατικό Σκι κλπ.) και η εισήγηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου κάθε θέματος που αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες.

Γ) Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας ορίζονται μεταξύ των τακτικών μελών του Συλλόγου που υπέβαλλαν – εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και που έχουν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Να έχουν ασχοληθεί με κάποιους από τους τομείς δραστηριότητας της Τ.Ε.Ο. (Ορειβατικές Αναβάσεις σε ψηλά βουνά, Αναρρίχηση, Ορειβατικό Σκι) κατά την τελευταία διετία ή β) κατά την τελευταία από της υποβολής υποψηφιότητας 2ετία να έχουν ανεβεί κάθε χρόνο 10 φορές σε κορυφές βουνών πάνω από 2.500 μέτρα και να έχουν συμπληρώσει κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 ώρες πορείας ή να έχουν πάρει μέρος σε αναρριχήσεις επί βράχου ή πάγου 5 φορές κάθε χρόνο δυσκολίας ΙΙ (τρίτου βαθμού) τουλάχιστον ή να έχουν πραγματοποιήσει 100 ώρες Ορειβατικού Σκι τουλάχιστον ετησίως.

Δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, ορίζονται στην Τ.Ε.Ο. τα μέλη εκείνα που κατά τεκμήριο είναι γνώστες των επιμέρους δραστηριοτήτων της Ορειβασίας.

 

 

 

Άρθρο 21ο

Διοικητική Συγκρότηση της Τ.Ε.Ο.

Της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος αυτού ή κάποιος εκ των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει. Από τα ορισθέντα μέλη της Τ.Ε.Ο. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρος αυτής που τελεί και χρέη γραμματέως, ο Έφορος Ορειβατικών Αναβάσεων, ο Έφορος Αναρριχήσεων και ο Έφορος Ορειβατικού Σκι. Οι Έφοροι έχουν και την ευθύνη κινήσεως και διαχειρίσεως του ανάλογου Ορειβατικού υλικού που διατίθεται σε αυτούς. Η Τ.Ε.Ο. λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισμού τον οποίο εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Η ιδιότητα μέλους της Τ.Ε.Ο. είναι τιμητική και άμισθη. Δύναται όταν τα μέλη μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για πρόσφορα οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

 

 

Άρθρο 22ο

Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας

Το Δ.Σ. ορίζει τέσσερα (4) μέλη για την Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας, ύστερα από εξέταση των υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της. Η Τεχνική Επιτροπή ορίζεται μεταξύ των τακτικών μελών εκείνων που υπέβαλλαν – εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και που έχουν:

Α) Διακριθεί σε Πανελλήνιους ή άλλους Ομοσπονδιακούς αγώνες.

Β) Οι τέως αθλητές οι οποίοι έχουν μεταταχθεί στην κατηγορία των τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Γ) Οι αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας των.

Δ) Τα διατελέσαντα επί πολλά χρόνια στελέχη Ομοσπονδιακών αγώνων.

Ε) Τα αποφοιτήσαντα επιτυχώς, σχολών στελεχών αγώνων (Κ.Α.Χ.) οργανωμένων από την Ε.Ο.Χ.Α.

Όλων των παραπάνω αποδεικνυόμενων από επίσημα στοιχεία, έγγραφα, μητρώα, καταστάσεις κλπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκ των παραπάνω κατηγοριών ορίζονται τα μέλη εκείνα που κατά τεκμήριο είναι γνώστες της Αγωνιστικής Χιονοδρομίας.

 

 

 

Άρθρο 23ο

Διοικητική Συγκρότηση της Τ.Ε.Χ.

Η Τεχνική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ., κατά την πρώτη συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως αυτού, εκλέγει τον Αντιπρόεδρο-Γραμματέα, τον Διαχειριστή Υλικού και δύο Εφόρους, ένας για το αγώνισμα Καταβάσεων (Αλπικού Σκι) και έναν για το αγώνισμα των Δρόμων Αντοχής (Βορείων). Οι αρμοδιότητες των μελών της Τ.Ε.Χ. καθορίζονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό, τον οποίον η Τ.Ε.Χ. προσαρμόζει προς τις διατάξεις του παρόντος. Η ιδιότητα μέλους της Τ.Ε.Χ. είναι τιμητική και άμισθη. Δύναται όταν τα μέλη μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για πρόσφορα οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

 

 

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες της Τ.Ε.Χ.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Τ.Ε.Χ. είναι η διοίκηση της αγωνιστικής Χιονοδρομίας του Συλλόγου και των αθλημάτων της χιονοδρομίας, η οργάνωση και διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων, η παρακολούθηση και η ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο μέσο της αγωνιστικής δράσεως του Συλλόγου, ο καταρτισμός και η εκτέλεση των πάσης φύσεως αθλητικών προγραμμάτων, η προετοιμασία (προπόνηση κλπ.) των αθλητών, η επιλογή των προπονητών και η παρακολούθηση του έργου των, η διαχείριση των εις αυτήν διατιθεμένων από του προϋπολογισμού κονδυλίων καθισταμένη για τον λόγο αυτό υπόλογος έναντι του Δ.Σ., η προμήθεια και διαχείριση του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, η επιβολή είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν εισηγήσεως αρχόντων αγώνων, ποινών για αθλητικά παραπτώματα των υπό του εσωτερικού κανονισμού προβλεπόμενων ποινών και η διεξαγωγή της αλληλογραφίας μετά των ισοτίμων και υπερκειμένων οργάνων αποκλειστικώς για αθλητικά θέματα.

 

 

 

Άρθρο 25ο

Αρχαιρεσίες

 • Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους της προτίμησης του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησης του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2725/1999.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, προβαίνει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στην διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τη σειρά της επιτυχίας τους και συντάσσει πρακτικό.

 • Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της,
 • Για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. του σωματείου και της Ε.Ε. απαιτείται έγγραφη αίτηση προς το Σωματείο του υποψηφίου υποβαλλόμενη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το όργανο στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να εκλεγεί. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται μόνο για μέλος ένα ενός οργάνου.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο

Καθιέρωση Μεταλλίου

Καθιερώνεται μετάλλιο σε τρεις διαβαθμίσεις (Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο) και επονομάζεται μετάλλιο «Βερμίου». Το μετάλλιο αυτό φέρει στη μια πλευρά την απεικόνιση του όρους Βερμίου με στοιχεία κυκλικώς «Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας», στην άλλη πλευρά απεικόνιση Χιονοδρόμου με τα στοιχεία ηθική αμοιβή. Το μετάλλιο απονέμεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή της Τ.Ε.Χ. ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση. Το παραπάνω μετάλλιο απονέμεται σε φυσικά πρόσωπα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο πέρα από το κοινώς νοούμενο καθήκον. Τα παραπάνω μετάλλια αποτελούν την ανώτατη διάκριση του Συλλόγου.

 

 

 

Άρθρο 27ο

Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία στην εξωτερική της περιφέρεια φέρει τις λέξεις «Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας», ενώ στο εσωτερικό μέρος το μέχρι σήμερα σήμα του τέως Ε.Ο.Σ., πλησίον του δε, απεικόνιση Χιονοδρόμου και το έτος ιδρύσεως, 1954. Ο αυτός συνδυασμός αποτελεί και το σήμα του Συλλόγου.

 

 

 

Άρθρο 28ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου χρειάζεται η παρουσία του ½ συν 1, των ταμειακά ενήμερων μελών, και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακά ενήμερων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου χρέη εκκαθαριστή τελεί η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

 

 

Άρθρο 29ο

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπ’ όψη οι σχετικές διατάξεις περί Σωματείων και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

 

 

 

Άρθρο 30ο

Κατά τα λοιπά, οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών του καταστατικού.

 

 

 

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, όπως αυτό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, συζητήθηκε, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μελών, που συγκλήθηκε νόμιμα για το σκοπό αυτό και συνήρθε στη Βέροια την 15 Σεπτεμβρίου 2022. Το ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ θα ισχύσει από την δημοσίευση της έγκρισης του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

 

 

Το παρόν καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ – ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» με έδρα τη Βέροια Ημαθίας δημοσιεύθηκε η ίδρυση του καταστατικού με την υπ’ αριθμ. 46/22-12-2022 διάταξη Σωματείου του Ειρηνοδικείου Βέροιας του οποίου ακολουθεί η εγγραφή του στο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Βεροίας.

 

Βέροια 22-12-2022

 

Ο Γραμματέας

 

 

Ιωάννης Τάκης

 

 

 

 

Το παρόν καταστατικό του σωματείου με έδρα την Βέροια Ημαθίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του με την υπ’ αριθμ. 46/22-12-2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βέροιας και ενεγράφη στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας με αύξοντα αριθμό 11.

 

Βέροια 21-2-2023

 

Ο Γραμματέας

 

 

Αποστολίδης Πρόδρομος