ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (Ε.Ο.Χ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ον

Επωνυμία

Το ιδρυθέν το έτος 1953 εις Βέροιαν και λειτουργούν μέχρι σήμερα σωματείο με την επωνυμία “Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος-τμήμα Βεροίας” μετονομάζεται ήδη εις “ΣYΛΛOΓOΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ” αναφέρεται δε κατωτέρω συντομογραφικά ως “Σύλλογος”, εις αυτόν δε ανήκουν άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα του μετονομαζόμενου Σωματείου. Ο Σύλλογος είναι μέλος της εν Αθήναις εδρευούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (Ε. Ο. Χ.) εφεξής χάριν συντομίας αποκαλουμένη “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ”.

Άρθρο 2ον

Έδρα

Έδρα του Συλλόγου είναι η Βέροια.

Άρθρο 3ον

Σκοπός

Εις τους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται:

α) Η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών της Χιονοδρομίας, Καλλιτεχνικής και Αθλητικής Παγοδρομίας και των συναφών Ολυμπιακών Χειμερινών Αθλημάτων και του στίβου.

β) Η καλλιέργεια, η διάδοση και η ανάπτυξη όλων των μορφών της Ορειβασίας.

γ) Η φροντίδα της αναπτύξεως αυτών εις την περιοχή του καθώς και προστασία του Ελληνικού Ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν.

Άρθρο 4ον

Επίτευξη σκοπών

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος:

1.- Οργανώνει με την επιμέλεια και φροντίδα της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας αγώνες Χιονοδρομίας, συμμετέχει στα Ομοσπονδιακά, Περιφερειακά ή άλλα επίσημα προγράμματα αγώνων, δημιουργεί Κέντρα Σχολών για την βελτίωση της Τεχνικής των μελών του στην αγωνιστική Χιονοδρομία και τα λοιπά Αθλήματα.

2.- Δημιουργεί σχολές και για την επιμόρφωση στελεχών διεξαγωγής αγώνων

Χιονοδρομίας.

3.- Οργανώνει με την επιμέλεια και την φροντίδα της Επιτροπής Ορειβατικής Δραστηριότητος, αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε Ελληνικά και ξένα βουνά.

4.- Οργανώνει, συγκροτεί και διατηρεί σε συνεχή ετοιμότητα ομάδα Ορειβατών για την διάσωση και παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντας Ορειβάτες.

5.-Δημιουργεί κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους Ορεινών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία τους, όπως καταφύγια, πίστες χιονοδρομιών, πίστες παγοδρομιών, κ.λπ.

6.- Ενθαρρύνει καθοδηγεί και παρέχει συμπαράσταση και βοήθεια για την κατάρτιση μελετών Ορθολογιστικής Οργανώσεως του Ορεινού χώρου για την εκτέλεση από τις δημόσιες αρχές και ιδιώτες έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφόσον δε θίγουν το φυσικό περιβάλλον, για την διατήρηση του οποίου μεριμνά συνεχώς δια παντός πρόσφορου μέσου.

7.- Συμβάλλει με κάθε τρόπο στην γνωριμία του Ελληνικού Ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό με την μελέτη και περιγραφή των μορφών του, της χλωρίδας και της πανίδας του.

8.- Προς το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπα, κάνει δημοσιεύσεις εξυπηρετούσας αποκλειστικώς και μόνον τους σκοπούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ον

Μέλη

Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και επιδίδονται στη Χιονοδρομία στα Χειμερινά Αθλήματα γενικώς, στην Ορειβασία και τα λοιπά Αθλήματα Στίβου.

Άρθρο 6ον

Κατηγορίες μελών

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις: α) Επίτιμα, β) Τακτικά, γ) Ασκούμενα και Αθλούμενα.

Άρθρο 7ον

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκόμενων από τον Σύλλογο σκοπών ή την γενικότερη προαγωγή της Χιονοδρομίας, της Ορειβασίας και των Χειμερινών Αθλημάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 8ον

Μέλη

1.- Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επί πλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

2.- Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, ή Παγκόσμια, ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς αγώνες, ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των.

3.- Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Κωλύματα για την εγγραφή ως μελών του Συλλόγου είναι εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2725/ \ 99 “Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις”.

Άρθρο 9ον

Τακτικά Μέλη

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας τα οποία έχουν την ιδιότητα αυτή, ως την ημέρα εγκρίσεως του Καταστατικού αυτού, από την κατά νόμο τακτική Γενική Συνέλευσή του, καθίστανται αυτοδικαίως τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 10ον

Ασκούμενα Μέλη

1.- Οι αθλητές Χιονοδρόμοι ή άλλων κατηγοριών του Συλλόγου που είναι κάτοχοι επισήμου δελτίου αθλητού της οικίας Ομοσπονδίας, μετά τριετία από την ιδιότητα αυτή, μπορούν να εγγράφονται μέλη του Συλλόγου ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο Αθλητικό Αγώνα που έχει οργανωθεί από την Οικεία Αθλητική Ομοσπονδία, ή έχει διεξαχθεί ο εν λόγω αγώνας με την έγκρισή τους.

2.- Τα ασκούμενα μέλη στην Ορειβασία – Αναρρίχηση που είναι κάτοχοι επισήμου Δελτίου Αθλητού της οικίας Ομοσπονδίας μπορούν να εγγράφονται μέλη του Συλλόγου μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 11ον

Υπόσταση Συλλόγου

Ο Σύλλογος υφίσταται εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα των 20, τα δε αθλούμενα, τα μετάσχοντα εις τους επισήμους αγώνες των προγραμμάτων της Ομοσπονδίας λιγότερα των 10.

Άρθρο 12ον

Συνδρομή Μελών

Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για τον επόμενο της συγκλήσεώς της χρόνο. Η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Τα εγγραφόμενα μέλη καταβάλουν επίσης, πριν από την εγγραφή τους, δικαίωμα εγγραφής, το οποίο καθορίζεται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Με την ίδια απόφασή της και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Γενική Συνέλευση δύναται να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων ή άλλων κατηγοριών, προσώπων που δεν πέρασαν το 25ο έτος της ηλικίας των, καθώς επίσης και προκειμένου περί συζύγων μελών όλων των κατηγοριών.

Άρθρο 13ον

Αποστολή μελών – Προτάσεις μελών

Τα μέλη του Συλλόγου όλων των κατηγοριών οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς στις δραστηριότητές του, να δέχονται και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή και εργασία που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτές είναι σύμφωνες προς τους σκοπούς του Συλλόγου, να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων (εφόσον δικαιούνται), να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο, εγγράφως προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, ως και τα τυχόν παρά πονά τους προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 14ον

Αποχώρηση τακτικών μελών

Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο αφού υποβάλουν έγγραφη παραίτηση προς αυτόν τρείς τουλάχιστον μήνες, πριν από την λήξη του σωματειακού έτους, από το τέλος του οποίου και ισχύει.

Άρθρο 15ον

Σωματειακό Έτος

Το Σωματειακό έτος αρχίζει και τελειώνει τον Απρίλιο εκάστου έτους.

Άρθρο 16ον

Λόγοι διαγραφής τακτικών μελών

Παύουν να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου :

α) όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους του προηγουμένου σωματειακού έτους και δεν την κατέβαλλαν έως την 30η Απριλίου του επομένου έτους, διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. αφού περάσει άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την τελευταία προθεσμία.

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου στον ταμία την ετήσια συνδρομή των.

Το Δ.Σ. δεν υποχρεούται να αναθέτει την είσπραξη των συνδρομών σε υπάλληλο ή σε άλλο πρόσωπο, ούτε να υπενθυμίζει στα μέλη την ανάγκη καταβολής της συνδρομής, δοθέντος ότι η καταβολή αυτή αποτελεί υποχρέωση των συμφώνως με το άρθρο 13 του παρόντος.

β) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Όσοι διαγραφούν ύστερα από σχετική απόφαση των αρμοδίων Πειθαρχικών Οργάνων σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται εις τα άρθρα 37 και 38.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 17ον

Όργανα Διοικήσεως

 

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών,

β) Το εκλεγόμενο από αυτήν Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) Η Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας,

γ-α) Η Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας,

δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και

ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι όλων των οργάνων του Συλλόγου πρέπει να είναι μέλη με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

1ον.-Μητρώον μελών.

2ον.-Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

3ον.-Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

4ον.-Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5ον.-Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων.

6ον.-Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

Άρθρο 18ον

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακώς Τακτικά μέλη του Συλλόγου δηλ. εκείνα που έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους όλων των προηγουμένων και του έτους κατά το οποίο συγκαλείται Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Απρίλιο. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη, είτε με σχετικό δημοσίευμα σε μια τοπική εφημερίδα, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση της οποίας προεδρεύει εκλεγόμενο με φανερή ή μυστική ψηφοφορία, τακτικό μέλος και στην οποία μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ή γνώμης, τα επίτιμα μέλη, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 ( ένα τρίτο ) των τακτικών μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Αν δεν γίνει απαρτία, ή η Συνέλευση που άρχισε διακοπεί για έλλειψη απαρτίας, συνέρχεται και πάλι, χωρίς νέα ειδοποίηση μέσα σε (10) δέκα ημέρες το αργότερο οπότε και θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών, αποφασίζει δε εγκαίρως για τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 19ον

Τρόπος διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου Διαχειριστικού έτους, ο οποίος και συνοδεύεται από έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επομένου έτους κατά τον οποίο γίνεται η Συνέλευση (ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς έγκριση) και διενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε τρία (3) χρόνια. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Την Εξελεγκτική Επιτροπή και γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκ των δηλωσάντων υποψηφιότητα τακτικών μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Θεωρούνται δε εκλεγέντα μέλη τα συγκεντρώσαντα τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψήφων μέχρι συμπληρώσεως του προβλεπόμενου για κάθε εκλεγόμενο όργανο αριθμού λαμβανομένης πάντοτε υπόψιν της σειράς επιτυχίας. Μεταξύ ισοψηφησάντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως. Τα επιθυμούντα να θέσουν υποψηφιότητα μέλη του Συλλόγου, πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία του Συλλόγου σχετική δήλωση 3 ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 20ον

Εκλογές – Αξιώματα

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία για τρία χρόνια, από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν υποψηφιότητα, πέντε (5) συμβούλους οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιό του. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρία του, το αργότερο δέκα πέντε ημέρες μετά την Γεν. Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο Καταφυγίου, υλικών και εγκαταστάσεων και Δημοσίων Σχέσεων. Το υπό την σύνθεση αυτή Δ.Σ. ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις αυτής. Μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τέσσερεις αναπληρωματικοί Σύμβουλοι με την ίδια τριετή περίοδο θητείας, οι οποίοι και καλούνται με την σειρά επιτυχίας τους να αναπληρώσουν τακτικούς. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση του Δ.Σ. είναι δυνατή η κατά την διάρκεια της θητείας μεταβολή λόγω παραιτήσεως ή άλλων αιτίων η αλλαγή της συνθέσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 21ον

Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.)

α) Το ΔΣ του Συλλόγου ορίζει (4) μέλη της τεχνικής επιτροπής (Τ.Ε.Ο), ύστερα από εξέταση των υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της.

β) Αποστολή της Τ.Ε.Ο είναι η ανάπτυξη των από τις παραγράφους β και γ του άρθρου 3 του καταστατικού αυτού προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, ήτοι όλων των μορφών της Ορειβασίας (Ορειβασία ψηλού βουνού, Αναρρίχηση, Ορειβατικό Σκι κ.λπ.) και η εισήγηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου κάθε θέματος που αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες.

γ) Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας ορίζονται μεταξύ των τακτικών μελών του Συλλόγου που υπέβαλλαν – εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και που έχουν τις πιο κάτω προϋποθέσεις : α) Να έχουν ασχοληθεί με κάποιους από τους τομείς δραστηριότητας της Τ.Ε.Ο. ( Ορειβατικές Αναβάσεις σε ψηλά βουνά, Αναρρίχηση, Ορειβατικό Σκι ) κατά την τελευταία 5ετία ή β) κατά την τελευταία από της υποβολής υποψηφιότητας 2ετία να έχουν ανεβεί κάθε χρόνο 10 φορές σε κορυφές βουνών πάνω από 2.500 μέτρα και να έχουν συμπληρώσει κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 ώρες πορείας ή να έχουν πάρει μέρος σε αναρριχήσεις επί βράχου ή πάγου 5 φορές κάθε χρόνο δυσκολίας ΙΙ (τρίτου βαθμού) τουλάχιστον ή να έχουν πραγματοποιήσει 100 ώρες Ορειβατικού Σκι τουλάχιστον ετησίως.

δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, ορίζονται στην Τ.Ε.Ο. τα μέλη εκείνα που κατά τεκμήριο είναι γνώστες των επιμέρους δραστηριοτήτων της Ορειβασίας.

Άρθρο 22ον

Διοικητική Συγκρότηση της Τ.Ε.Ο.

α) Της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος αυτού ή κάποιος εκ των εκλεγέν των μελών του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει. Από τα ορισθέντα μέλη της Τ.Ε.Ο. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρος αυτής που κάνει και χρέη γραμματέως, ο Έφορος Ορειβατικών Αναβάσεων, ο Έφορος Αναρριχήσεων και ο Έφορος Ορειβατικού Σκι. Οι Έφοροι έχουν και την ευθύνη κινήσεως και διαχειρίσεως του ανάλογου Ορειβατικού υλικού που διατίθεται σ’ αυτούς.

β) Η Τ.Ε.Ο. λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισμού τον οποίον ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Άρθρο 23ον

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού, υπογράφει τα πρακτικά, τα έγγραφα και τα εντάλματα, σε περίπτωση δε κωλύματος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και αυτού κωλυομένου από ένα σύμβουλο οριζόμενο από το Δ.Σ. Μαζί με τον Γεν. Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία, ή αρχή, διοικητική, δικαστική, ή άλλη, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Είναι δυνατή με εισήγηση του Προέδρου η εκχώρηση μερικών εκ των παραπάνω αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 24ον

Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέως

-Παραλαμβάνει την αλληλογραφία και την θέτει υπ’ όψη του Προέδρου.

-Τηρεί πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

-Τηρεί πλήρες και ενημερωμένο μητρώο μελών.

-Τηρεί πλήρες και πάντοτε ενημερωμένο αρχείο.

-Ενεργεί την αλληλογραφία βάσει των πρακτικών και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα προς τις αρχές απευθυνόμενα έγγραφα τηρών αντίγραφο αυτών.

-Κυρώνει με την υπογραφή του τα για υπηρεσιακούς λόγους εκδιδόμενα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.

-Θέτει υπ’ όψη του Δ.Σ. τα προς συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις θέματα.

-Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μεριμνά για την υπογραφής των από τα μέλη του Δ.Σ.

Τον Γεν. Γραμματέα βοηθά και σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας. Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση του Γ.Γ. είναι δυνατή η εκχώρηση μερικών από τις παραπάνω αρμοδιότητες στον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

Άρθρο 25ον

Αρμοδιότητες Ταμείου

Ο Ταμίας συντάσσει μετά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα τον Προϋπολογισμό και επιμελείται της τηρήσεως αυτού. Τηρεί τα από τον νόμο προβλεπόμενα βιβλία, (Άρθρο 17 παράγραφος 1, 2, 3, 4, και 5 ) ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε μια τράπεζα κάθε ποσόν το οποίον υπερβαίνει τα τριάντα ευρώ (30€). Το ποσόν αυτό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Από την τράπεζα δύναται ο ταμίας να αποσύρει την περιουσία του Συλλόγου, συνολικώς ή μερικώς, ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, επίσης υπογράφει τα εντάλματα και τα γραμμάτια εισπράξεων. Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Ταμείου αποφασίζει και καθορίζει τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτού Ταμείου όπως π.χ. είναι η διαχείριση του χρηματικού, ο έλεγχος ή η τήρηση των παραστατικών στοιχείων κ.λπ. Η πληρωμή και εξόφληση των λογαριασμών και ενταλμάτων του Συλλόγου είναι δυνατόν να γίνεται και με τραπεζικές επιταγές.

Άρθρο 26ον

Αρμοδιότητες Εφόρου Καταφυγίου

Ο Έφορος Καταφυγίου μεριμνά για την καλή λειτουργία αυτού, για την καλή κατάσταση των εις αυτό ευρισκομένων επίπλων, σκευών, συσκευών κ.λπ. για την διαφύλαξη των εις αυτά ευρισκομένων περιουσιακών στοιχείων, συνεργαζόμενος μετά του Εφόρου υλικού και περιουσίας. Επιμελείται της συντάξεως και εφαρμογής ειδικών κανονισμών λειτουργίας και εισηγείται στο Δ.Σ. την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Καταφυγίου.

Άρθρο 27ον

Αρμοδιότητες Εφόρου υλικού και περιουσίας

Ο Έφορος υλικού και περιουσίας τηρεί ειδικό βιβλίο, (Άρθρο 17 παράγραφος 6) στο οποίο αναγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υλικά του Συλλόγου. Μεριμνά για την καλή λειτουργία αυτών όπως π.χ. των εντευκτηρίων των αναβατήρων, παγοστίβων κ.λπ. και όλων των λοιπών εγκαταστάσεων και υλικών, εκδίδει και τηρεί τα πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής υλικών και εγκαταστάσεων και εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά το αντικείμενό του.

Άρθρο 28ον

Αρμοδιότητες Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων

Ο Έφορος δημοσίων σχέσεων μεριμνά για την προβολή των σκοπών που περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό. Δίνει στον τύπο και στα μέσα ενημερώσεως δελτία πληροφοριακά της δράσεως του Συλλόγου, μεριμνά για οργάνωση εορτών, τελετών κ.λπ. για την έκδοση προγραμμάτων, εντύπων και την πραγματοποίηση εκδρομών και εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 29ον

Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας

 

Το ΔΣ ορίζει τέσσερα (4) μέλη για την Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας με δύο αναπληρωματικά ύστερα από εξέταση των υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της. Η Τεχνική Επιτροπή ορίζεται μεταξύ των τακτικών μελών εκείνων που υπέβαλλαν – εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και που έχουν :

α) Διακριθεί σε Πανελλήνιους ή άλλους Ομοσπονδιακούς αγώνες.

β) Οι τέως αθλητές οι οποίοι έχουν μεταταχθεί στην κατηγορία των τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

γ) Οι αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας των.

δ) Τα διατελέσαντα επί πολλά χρόνια στελέχη Ομοσπονδιακών αγώνων.

ε) Τα αποφοιτήσαντα επιτυχώς, σχολών στελεχών αγώνων ( Κ.Α.Χ.) οργανωμένων

από την Ε.Ο.Χ.

Όλων των παραπάνω αποδεικνυόμενων από επίσημα στοιχεία, έγγραφα, μητρώα, καταστάσεις κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκ των παραπάνω κατηγοριών ορίζονται τα μέλη εκείνα που κατά τεκμήριο είναι γνώστες της Αγωνιστικής Χιονοδρομίας.

Άρθρο 30ον

Διοικητική Συγκρότηση της Τ.Ε.Χ.

Η Τεχνική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. κατά την πρώτη αυτής συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως αυτού, εκλέγει τον Αντιπρόεδρο Γραμματέα, τον Διαχειριστή Υλικού και δύο Εφόρους των αγωνισμάτων Καταβάσεων (Αλπικών) και των Δρόμων Αντοχής (Βορείων). Οι αρμοδιότητες των μελών της Τ.Ε.Χ. καθορίζονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό τον οποίον η Τ.Ε.Χ. έχει προσαρμόσει προς τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 31ον

Αρμοδιότητες της Τ.Ε.Χ.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Τ.Ε.Χ. είναι η διοίκηση της αγωνιστικής Χιονοδρομίας του Συλλόγου και των αθλημάτων της παραγράφου (α) του άρθρου 3, η οργάνωση και διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων, η παρακολούθηση και η ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο μέσο της αγωνιστικής δράσεως του Συλλόγου, ο καταρτισμός και η εκτέλεση των πάσης φύσεως αθλητικών προγραμμάτων, η προετοιμασία (προπόνηση κ.λπ.) των αθλητών, η επιλογή των προπονητών και η παρακολούθηση του έργου των, η διαχείριση των εις αυτήν διατιθεμένων από του προϋπολογισμού κονδυλίων καθισταμένη για τον λόγο αυτό υπόλογος έναντι του Δ.Σ., η προμήθεια και διαχείριση του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, η επιβολή είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν εισηγήσεως αρχόντων αγώνων, ποινών για αθλητικά παραπτώματα των υπό του εσωτερικού κανονισμού προβλεπόμενων ποινών και η διεξαγωγή της αλληλογραφίας μετά των ισοτίμων και υπερκειμένων οργάνων αποκλειστικώς για αθλητικά θέματα.

Άρθρο 32ον

Διαχείριση Οικονομικού Προγράμματος

Τα τιθέμενα στην διάθεση του Συλλόγου για τους σκοπούς της αγωνιστικής Χιονοδρομίας οικονομικά μέσα όπως κρατικές επιχορηγήσεις, δωρεές, ειδικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Συλλόγου κ.λπ. διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Η διαχείριση των κονδυλίων αυτών γίνεται από και με ευθύνη της Τ.Ε.Χ. και της Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 33ον

Εσωτερικός Κανονισμός της Τ.Ε.Χ.

Ο εσωτερικός κανονισμός της Τ.Ε.Χ. έχει συνταχθεί βάσει των άρθρων 30, 31 και έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση στις 23-11-1981.

Άρθρο 34ον

Συνεδριάσεις μελών Δ.Σ. Απαρτία

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις τακτικά δύο (2) φορές τον μήνα και εκτάκτως όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) μέλη του, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στη συνεδρία μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αν από έλλειψη απαρτίας ματαιωθεί μια συνεδρία, συγκαλείται δεύτερη, στην οποία για να παρθούν αποφάσεις αρκεί η παρουσία δύο (2) μελών. Τα αυτά κατ’ αναλογία ισχύουν και για την Τ.Ε.Χ.

Άρθρο 35ον

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και Τ.Ε.Χ.

Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδρίες του, είναι δυνατόν, ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν πως παραιτήθηκαν και μπορούν να αντικατασταθούν από Συμβούλους (μετά από προηγουμένη ειδοποίηση) από τους κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικούς. Τα αυτά κατ’ αναλογία με αξιολόγηση των ενδιαφερομένων ισχύουν και για την Τ.Ε.Χ. και την Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 36ον

Αμοιβή μελών Δ.Σ. και Τ.Ε.Χ.

Για τις υπηρεσίες τους αυτές προς τον Σύλλογο, τα μέλη των οργάνων του δε δικαιούνται αντιμισθίας, δικαιούνται όμως αποζημιώσεως, ένεκα απασχολήσεώς τους με υποθέσεις του Συλλόγου, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 37ον

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Μαζί με το Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών τα οποία είναι ιδρυτικά, ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετία ως τακτικά μέλη, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και (2) αναπληρωματικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην μετά την εκλογή του συνεδρία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη του, αποφαίνεται δε με πλειοψηφία.

Στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παρευρίσκονται και τα αναπληρωματικά του μέλη και να εκφράζουν γνώμη, δεν δικαιούνται όμως ψήφου.

Άρθρο 38ον

Τρόπος επιβολής ποινών από το Π.Σ.

Ύστερα από προηγουμένη πάντοτε εισήγηση του Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλει πειθαρχικές ποινές, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος καταστατικού ή συμπεριφορά μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για πράξεις επιβλαβείς εις αυτόν και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή.

Οι ανωτέρω αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίον τηρείται από το Γραμματέα του, κοινοποιούνται δε εις το Δ.Σ. το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δε:

α) Ποινή παρατηρήσεως,

β) Επιπλήξεως,

γ) Προσωρινού αποκλεισμού συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή παρουσίας εις τα εντευκτήρια και τέλος

δ) Ποινή διαγραφής.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται υποθέσεων αθλητικών παραπτωμάτων ως δευτεροβάθμιο όργανο.

Άρθρο 39ον

Εξελεγκτική Επιτροπή – Έλεγχος

Στην τακτική Εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση, εκλέγεται επίσης τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από μέλη ιδρυτικά ή τακτικά, που η θητεία της διαρκεί τρία (3) έτη και η οποία αποστολή έχει την υποβολή, εις την επόμενη της εκλογής της τακτική Γεν. Συνέλευση εκθέσεως για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και τα της διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 40ον

Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο, από την εκλεγόμενη Εξελεγκτική Επιτροπή όπως το καταστατικό ορίζει, αφορά όλα τα πραγματοποιθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγματοποιθείσες δαπάνες. Το Δ.Σ. υποχρεούται όπως παραδίδει 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως όλα τα βιβλία παραστατικά και λοιπά στοιχεία και ό,τι ζητηθεί στην Εξελεγκτική Επιτροπή για να είναι δυνατός ο εξονυχιστικός έλεγχος της διαχειρίσεως.

Ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός κάθε σωματειακού έτους καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου. Ο παραπάνω απολογισμός και προϋπολογισμός συντάσσονται από τον Ταμία και υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Άρθρο 41ον.

Καθιέρωση Μεταλλίου

Εκτός της τιμητικής διακρίσεως του άρθρου 7 καθιερώνεται και το μετάλλιο σε τρείς διαβαθμίσεις (Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο) και επονομάζεται μετάλλιο «Βερμίου». Το μετάλλιο αυτό φέρει στη μια πλευρά την απεικόνιση του όρους Βερμίου με στοιχεία κυκλικώς “Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας”, στην άλλη πλευρά απεικόνιση Χιονοδρόμου με τα στοιχεία ηθική αμοιβή.

Άρθρο 42ον

Τρόπος απονομής μεταλλίων

Το χρυσό μετάλλιο απονέμεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή της Τ.Ε.Χ. ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση.

Το παραπάνω μετάλλιο απονέμεται σε φυσικά πρόσωπα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο πέρα από το κοινώς νοούμενο καθήκον. Τα παραπάνω μετάλλια αποτελούν την ανώτατη διάκριση του Συλλόγου.

Άρθρο 43ον

Συγκρότηση Επιτροπών

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη και μη μέλη στις οποίες να αναθέτει την εκπλήρωση ορισμένων εκ των σκοπών του Συλλόγου. Επίσης το Δ.Σ. δικαιούται να προσλαμβάνει μετά ή άνευ αμοιβής τεχνικούς συμβούλους: Σε περίπτωση που η πρόσληψη θα γίνεται με αμοιβή απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως εγκρίνουσα την πρόσληψη αυτή. Τα αυτά ισχύουν και για την Τ.Ε.Χ. πλην της προσλήψεως προπονητών.

Άρθρο 44ον

Κατάρτιση κανονισμών

Το Δ.Σ. και η Τ.Ε.Χ. στους τομείς δράσεως των δικαιούνται να καταρτίζουν κανονισμούς λειτουργίας, εγκαταστάσεων, επιτροπών ομάδων. Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν από της εγκρίσεώς των από την Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 45ον

Το Δ.Σ. δύναται με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του να προσλαμβάνει πάσης φύσεως προσωπικό το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του Συλλόγου. Η περί προσλήψεως απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται στην έγκριση της Γεν. Συνελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 46ον

Έσοδα

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 και προερχόμενοι από συνδρομές των μελών και δικαιώματα, καθώς επίσης και από προσφερόμενα από μέλη ποσά.

β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

γ) Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.

δ) Έσοδα από εορτές και οργανωμένες εκδηλώσεις.

ε) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο νόμος.

στ) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 47ον

Περιουσία

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους εις το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 48ον

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο αναμίξεώς του εις κερδοσκοπικής επιχείρηση.

Άρθρο 49ον

Παραγραφή Παραπτωμάτων

Αθλητικά παραπτώματα ( εκτός από εκείνα τα οποία θίγουν την φίλαθλη ιδιότητα και τα οποία παραγράφονται με την πάροδο διετίας ), παραγράφονται ένα έτος μετά την τέλεσή τους και οι ποινές αρχίζουν από την απαγγελία της αποφάσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50ον

Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος και άλλης Ομοσπονδιακής Οργανώσεως (εκτός από την Ε.Ο.Χ.), δε μπορεί όμως να συνενωθεί με άλλο σωματείο. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου (Σωματείου), όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 51ον

Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού, ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γεν. Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του και τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 52ον

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία εις μεν την εξωτερικών της περιφέρεια φέρει τις λέξεις “Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας”, εις δε το εσωτερικό μέρος το μέχρι σήμερα σήμα του τέως Ε.Ο.Σ., πλησίον του δε απεικόνιση Χιονοδρόμου και το έτος ιδρύσεως, 1954. Ο αυτός συνδυασμός θα αποτελέσει και το σήμα του Συλλόγου.

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2725/1999.

Άρθρο 53ον

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει πενήντα δύο (52) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας.

Το παρόν καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ -ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ » με έδρα τη Βέροια δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του καταστατικού του με την υπ’ αριθ. 17/22-9-2014 διάταξη Σωματείου του Ειρηνοδικείου Βεροίας του οποίου ακολουθεί η εγγραφή του στο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Βεροίας.

 

Βέροια 22-9-2014